Alles over het Belastingplan 2011

ABCOUDE - Vorige week ging de Eerste Kamer op de valreep akkoord met het Belastingplan 2011. De regering wil met deze maatregelen vooral ook het ondernemerschap bevorderen. Daarom hierbij de 8 belangrijkste maatregelen van het Belastingplan 2011 voor ondernemers op een rij.

Het belastingplan kwam de laatste weken vooral in het nieuws vanwege de protesten tegen de btw-verhoging op podiumkunsten. Vooral het debat daarover in de Eerste Kamer zorgde voor nogal wat beroering in de politiek. Uiteindelijk deed staatssecretaris Weekers de concessie dat het onderdeel btw-verhoging op podiumkunsten pas op 1 juli 2011 zou ingaan.

Laatste toezeggingen

Maar staatssecretaris Weekers deed nog een aantal toezeggingen (Bron: eerstekamer.nl). Zo gaat hij in overleg met de sector om alternatieven te zoeken voor de heffingskortingen op groene en maatschappelijke investeringen. Ook beloofde hij (op het gebied van de giftenaftrek) dat de beperking van de aftrek niet ten koste mag gaan van verenigingen die een sociale functie vervullen in kleine gemeenschappen. De staatssecretaris was ook bereid om de vrijstelling van winstbelasting voor woningcorporaties die zich met ouderenhuisvesting bezighouden een jaar langer te handhaven. En, belangrijk voor ondernemers, op korte termijn wil de staatssecretaris oneffenheden in de fiscale benadering van bedrijfsopvolgingen wegnemen.

1. Winstbelasting voor mkb omlaag

Per 1 januari 2011 wordt het tarief voor de vennootschapsbelasting met 0,5% verlaagd van 25,5 procent naar 25 procent. Daarnaast gaan kleine en middelgrote bedrijven minder belasting betalen over hun winst.

In het Belastingplan staat dat het tarief in de vennootschapsbelasting, over de eerste 200.000 euro winst die een bedrijf boekt, structureel zal worden verlaagd naar 20%.

Dit tarief van 20% over de eerste 200.000 winst - ook wel het mkb-tarief genoemd - werd al in 2009 ingevoerd als tijdelijke crisismaatregel. Maar dit tarief wordt nu structureel. Kleinere bedrijven zijn gebaat bij verlaging van de tarieven. Het voordeel voor afzonderlijke ondernemingen over de eerste 200.000 euro winst bedraagt 8050 euro. Met deze verlaging van de belasting wil de regering twee vliegen in een klap slaan: het moet de stap om zelfstandig ondernemer te worden aantrekkelijker maken en het moet Nederland aantrekkelijker maken als vestigingsland.

2. Btw-kwartaalaangifte definitief

Sinds juli 2009 kon voor de btw gekozen worden tussen maand- of kwartaalaangifte en -afdracht. Deze mogelijkheid ontstond in 2009 als crisismaatregel. Vanwege het succes wordt deze tijdelijke regeling structureel. Vanaf 2011 kunnen ondernemers hun btw-aangifte dus altijd per kwartaal blijven doen. De kwartaalaangifte betekent een liquiditeitsimpuls voor het bedrijfsleven van enkele miljarden euro. Wie per kwartaal aangifte doet, heeft gedurende het kwartaal meer geld in kas en is minder tijd kwijt aan zijn administratie. Uiteraard betalen deze ondernemers net zo veel belasting als ondernemers die de aangifte per maand regelen.

3. Verlenging regeling versnelde afschrijving

Met de belastingregeling tijdelijke willekeurige afschrijving (TWA) mag u nieuwe bedrijfsmiddelen versneld afschrijven. Hiermee brengt u de winst omlaag, waardoor u minder belasting betaalt. Deze tijdelijke regeling voor versnelde afschrijving op investeringen in bedrijfsmiddelen wordt met een jaar verlengd. Dat wil zeggen dat u - net als in 2009 en 2010 - ook voor het jaar 2011 fiscaal versneld mag afschrijven op investeringen in bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen Dit betekent dat u investeringen die u in 2011 doet in 2 jaar volledig versneld kunt afschrijven.

Alle bedrijfsmiddelen vallen onder de regeling, met uitzondering van gebouwen, grond, weg- en waterbouwkundige werken, bromfietsen, motorrijwielen en personenauto's (behalve taxi's en zeer zuinige personenauto's), dieren en immateriële activa, zoals software. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag het bedrijfsmiddel niet eerder zijn gebruikt en mag u niet meer afschrijven dan het bedrag van de investering of de kosten voor de voortbrenging.

4. Verlenging verruiming achterwaartse verliesverrekening

De tijdelijke verruiming van de achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt met een jaar verlengd. Dat wil zeggen dat bedrijven een verlies niet één, maar drie jaar terug kunnen verrekenen met de belastingen. Als u voor deze verruiming kiest dan moet u er mee akkoord gaan dat het vooruitwentelen van verliezen wordt beperkt van 9 jaar naar 6 jaar. Bovendien mag u niet meer dan 10 miljoen euro verlies per jaar terugwentelen.

5. Verruiming fiscale ondersteuning WBSO gaat door

De verruiming van de fiscale ondersteuning van speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) volgend jaar wordt ook volgend jaar voortgezet. Het tarief van de eerste schijf wordt verlaagd van 50 procent (2010) naar 46 procent (2011). Bij een speur- en ontwikkelingswerkloon (S&O-loon) van 220.000 euro heeft u dus recht op 101.200 euro afdrachtvermindering WBSO. Het tarief van de tweede schijf daalt van 18 procent (2010) naar 16 procent (2011). Deze tweede schijf loopt van 220.000 euro naar een plafond van 11 miljoen euro ( 2010: 14 miljoen euro). Alles wat onder de WBSO valt komt ook nog steeds in aanmerking voor de innovatiebox.

6. Verlenging verruiming mkb-kredieten

De verruimingen van de garantieregelingen Borgstelling mkb-kredieten (BMKB), Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Regeling groeifaciliteit worden met 1 jaar verlengd tot en met 2011. De garantieregelingen zorgen ervoor dat bedrijven die gezond zijn voldoende toegang hebben en houden tot de kapitaalmarkt. De garantstelling van de staat moet ervoor zorgen dat banken minder huiverig zijn om bedrijven kredieten te verstrekken. Door de garantstelling lopen banken immers minder risico, omdat leningen die niet meer kunnen worden terugbetaald voor de helft door de overheid worden vergoed.

Ondernemers in het mkb kunnen een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Daardoor kunnen zij bij de bank meer lenen dan zij op basis van hun onderpand zouden krijgen. De bank kan bij de overheid een beroep doen op de Borgstellingregeling mkb-bedrijven. De overheid staat voor maximaal € 1,5 miljoen garant. Voor starters is dit € 200.000. In de meeste gevallen staat de overheid voor 45% van het krediet garant. Voor innovatieve bedrijven is dit 60%. Voor starters en bestaande mkb-bedrijven is het garantiepercentage 80% voor kredietbedragen tot € 250.000 (Bron: antwoordvoorbedrijven.nl).

Voor een borgstelling gelden wel voorwaarden. Zo kan uw bedrijf de bank geen onderpand bieden, heeft uw bedrijf een gunstig toekomstperspectief en is het krediet niet bestemd voor een project of een belegging. Ook moet u zelf voor 25% borg staan als u als eigenaar meer dan de helft van het ondernemingskapitaal bezit.

7. Werkkostenregeling gaat van start

Op 1 januari 2011 gaat de werkkostenregeling in. Deze regeling vervangt het huidige systeem van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen, zoals voor reiskosten, werkkleding, kerstpakketten en voor de mobiele telefoon. Met deze nieuwe werkkostenregeling heeft een ondernemer minder administratie.

In het kort gezegd komt het hier op neer dat er een vrijstelling komt van 1,4% van de fiscale loonsom: de zogenoemde vrije ruimte. Dat betekent dat de werkgever vrij is om tot een maximum van 1,4% van het loon onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te realiseren. Komt een werkgever boven dit budget, dan is hij over het meerdere 80 procent eindheffing verschuldigd. Als het goed is zorgt deze regeling voor veel lagere administratieve lastendruk. De ingangsdatum van de nieuwe werkkostenregeling is 1 januari 2011. Maar werkgevers hoeven niet direct over te stappen. Voor de jaren 2011, 2012 en 2013 kunnen werkgevers nog jaarlijks kiezen wanneer ze overstappen.

8. Fiscale koopkrachtmaatregelen

Ook bevat het Belastingplan diverse Fiscale koopkrachtmaatregelen. Ter compensatie van de hogere zorgpremies gaat in 2011 het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting omlaag en worden de belastingschijven verruimd. Om participatie te stimuleren wordt de arbeidskorting verhoogd, werken wordt daarmee lonender.

Bron : Jacques de Vos | BusinessCompleet.nl

Recente tweets

Volg ons

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
RSS icon

Recent nieuws

gepubliceerd 4 dagen 18 uur geleden
gepubliceerd 3 weken 1 dag geleden

Contact

JB Administraties en Belastingen
Zanddijk 1
9321 TL  Peize
T: 050-5034279
M: 06-51.249.373
E-mail adres JB Administratiekantoor

Online boekhouden

Inloggen online boekhouden

Copyright 2018 | Disclaimer | Privacy Back to Top |

Back to Top