Zorg tijdig voor gegevens bij onderhandse lening eigen woning

Als een woningeigenaar een lening voor de eigen woning is aangegaan bij bijvoorbeeld familie of eigen bv, moet hij jaarlijks in de aangifte inkomstenbelasting bepaalde gegevens over de ontstane schuld aan de Belastingdienst verstrekken. Het niet tijdig voldoen aan de informatieplicht betekent dat géén sprake is van een eigenwoningschuld en géén recht op renteaftrek bestaat.

Daar waarschuwt de Belastingdienst voor. Woningeigenaren die een dergelijke lening hebben worden nadrukkelijk verzocht om de informatie te verstrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Een belastingplichtige kan bij onder andere - door de wet - aangewezen administratieplichtigen een schuld aangaan in verband met een eigen woning. Als hij deze schuld in plaats daarvan aangaat bij niet-administratieplichtigen, bijvoorbeeld familie, eigen bv of een buitenlandse bank, geldt de informatieplicht. Deze is vastgelegd in artikel 3.119a, lid 1, letter d van de Wet IB 2001.

Op grond van artikel 3.119g van de Wet IB 2001 moet belastingplichtige jaarlijks de volgende gegevens over de schuld in de aangifte verstrekken:

 • de datum van aangaan van de schuld;
 • het startbedrag van de schuld;
 • de maandelijkse rentevoet;
 • de contractueel vastgelegde looptijd in maanden;
 • de contractueel vastgelegde wijze van aflossing;
 • de identiteitsgegevens van de geldverstrekker, waaronder het fiscale nummer. Er zijn twee soorten niet-administratieplichtige geldverstrekkers:
  1. Een natuurlijk persoon: de naam, het adres en het burgerservicenummer of, bij het ontbreken van het burgerservicenummer, een hiermee vergelijkbaar door de fiscale woonstaat toegekend fiscaal identificatienummer van de geldverstrekker; en
  2. Een rechtspersoon (bv of buitenlandse bank): de naam, het adres en een uniek nummer als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007 of, bij het ontbreken van een dergelijk nummer en als dat bestaat, een hiermee vergelijkbaar door de fiscale woonstaat toegekend fiscaal identificatienummer van de geldverstrekker.

De informatieplicht is sinds 2016 opgenomen in het aangifteproces en geldt. Als iemand de informatie niet verstrekt in de aangifte, is herstel van de informatieplicht mogelijk tot het onherroepelijk worden van de aanslag. Dus ook door deze informatie alsnog te verstrekken bij een tijdig bezwaar.

Andere voorwaarden renteaftrek bij onderhandse lening

 • De woningeigenaar gebruikt de lening voor het kopen van een eigen woning of voor het verbouwen of onderhouden daarvan. Of voor de afkoop van rechten van erfpacht.
 • Hij is verplicht om de lening binnen 30 jaar af te lossen. Een lening afgesloten vanaf 1 januari 2013 moet annuïtair of lineair worden afgelost in 30 jaar. Dit betekent dat de woningeigenaar elk jaar een minimumbedrag moet aflossen. Dit bedrag legt hij vooraf vast in zijn leenovereenkomst.
 • De rente die de woningeigenaar betaalt over zijn lening komt overeen met de rente die hij zou betalen bij een bank of een andere financiële instelling. De rente moet dus marktconform zijn.
 • De woningeigenaar betaalt de rente echt. Heeft bijvoorbeeld zijn geldverstrekker de rente kwijtgescholden, dan mag hij deze rente niet aftrekken.
 • De woningeigenaar en de geldverstrekker zijn geen fiscale partners van elkaar. Uitzondering: de lening is bedoeld voor een eigen woning waar de eigenaar zonder de geldverstrekker gaat wonen.

Bron: Belastingdienst

 

 

Recente tweets

Volg ons

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
RSS icon

Recent nieuws

gepubliceerd 4 dagen 17 uur geleden
gepubliceerd 3 weken 1 dag geleden

Contact

JB Administraties en Belastingen
Zanddijk 1
9321 TL  Peize
T: 050-5034279
M: 06-51.249.373
E-mail adres JB Administratiekantoor

Online boekhouden

Inloggen online boekhouden

Copyright 2018 | Disclaimer | Privacy Back to Top |

Back to Top